بزرگترین شبکه اجتماعی تحت وب فرهنگیان ایران


احساس کردم ... نخستین بار زیرقطره های باران ... درپهنای دل غمناک آسمان ... ودرآن هوای سوزناک در کنار برگ های زردوباران خورده ی درختان با تمام یاس و ناامیدی ام تورا احساس کردم... احساس کردم با آغوش گرم وآرامت وبا بوسه های آتشین و پرمهرت و نفس های عطرآگین و وسوسه انگیزت... احساس کردم... عشق را... بودن را... و... معنای تلخ زندگی را...!!

2012/09/26 - 01:11 ·