بزرگترین شبکه اجتماعی تحت وب فرهنگیان ایران


فرهنگ استفاده از تلفن همراه بنام خدا

ایا میدانید که تلفن همراه یک پدیده حیرت انگیز است شما در هنگام استراحت دربستریابه هنگام قدم زدن درپارک با این وسیله سحر آمیز باآشنای خود درآن سر دنیا صحبت میکنید این شگفت انگیز نیست؟ هیچ پدیده ای حتی اینترنت چنین فرا گیر ومورد علاقه قرار نگرفته است اما این وسیله مهم ومفید میتواند خطرناک نیز باشد چگونه؟

ایا میدانید چه کسانی نباید از ان استفاده کنند؟

ایا میدانید درهر زمانی نمیتوان از این وسیله استفاده کرد؟

ایا میدانید درهر جائی نمیتوان از این ابزار بهره برد؟

2012/08/13 - 11:53 در لینکها وکتابهای جالب ·