بزرگترین شبکه اجتماعی تحت وب فرهنگیان ایران


گزارشی از یک سفر معنوی(نقدی برحج تمتع)خدارا سپاس میگزارم که مرا بخانه خود طلبید بی انکه خود بخواهم وسفر بزرگ حج بپایان رسید وامروز(4/9/90) پس از یک ماه دوری از وطن بکشورم باز گشتم از اینکه بدون خواسته خود راهی سفر شدم در خود رسالتی یافتم تا گزارش سفرم را بدور از هر گونه طبع سیاسی وگروهی صادقانه بنویسم تا حداقل دین خودم را برای این سفر بزرگ به کشور واسلام عزیز ادا کنم باشد که حضرت دوست حج ناقابل این حقیر را بپذیرد ان شاءالله

2012/06/25 - 16:12 در لینکها وکتابهای جالب ·