بزرگترین شبکه اجتماعی تحت وب فرهنگیان ایران


تا که بر لب نامت ای زیباترین، می آورم
آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم
تو طلوع آفتابی، من اذان مغربم
زیر لب نام امیرالمؤمنین می آورم . . .

2015/05/01 - 21:55 ·