بزرگترین شبکه اجتماعی تحت وب فرهنگیان ایران


تشنه ام این رمضان، تشنه تر از هر رمضانی. شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی، لیله القدر عزیزی است، بیا دل بتکانیم. سهم ما چیست از این روز، همین خانه تکانی

2014/07/16 - 23:24 ·